@inproceedings{yang2019loan, 
  title={Understanding Fraudulent Behavior in Peer-to-Peer Lending},
  author={Yang Yang and Yuhong Xu and Chunping Wang and Yizhou Sun and Fei Wu and Yueting Zhuang and Ming Gu}, 
  booktitle={Proceedings of CIKM},
  year={2019}
  }